Kościan - parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego - 11-12.06.2016

W sobotę 11 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie. Ks. proboszcz Paweł Książkiewicz i ks. wikariusz Jakub Turek ucałowali przed kościołem święty wizerunek, który wraz z wiernymi wprowadzili do świątyni.

   

Tam ks. proboszcz okadził obraz, ks. wikariusz wygłosił fragment Ewangelii, a pasterz parafii odmówił modlitwę przywitania świętego wizerunku. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał wiernym list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestnikom peregrynacji.

  

Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu rozpoczęła się Msza św., sprawowana przez ks. proboszcza i ks. wikariusza, podczas której małżonkowie odnowili swoje śluby. Po Komunii św. jedna w kobiet odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich rodzin w parafii opiece św. Józefa. Ojciec kustosz służył chętnym posługą konfesjonału.

 

Następnego dnia, w niedzielę, sprawowane były Msze święte według porządku świątecznego. Każda z nich kończyła się odmówieniem przez celebransa jednej z modlitwy-aktu kierowanej do św. Józefa.

O godz. 12.00 Eucharystię sprawował ks. wikariusz, który bardzo pięknie prowadził dialog ze zgromadzonymi w świątyni dziećmi o życiu i pracy św. Józefa. Można było zauważyć szczególny charyzmat młodego kapłana do pracy z dziećmi.

W godzinie Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza św. przez ojca kustosza oraz koncelebransów: ks. proboszcza i ks. wikariusza. Ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie do licznie zgromadzonych osób chorych, starszych i samotnych, którzy mieli także możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia udzielanego przez wszystkich kapłanów. Po Komunii św. wybrani przedstawiciele wiernych odczytali modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Eucharystii wierni odśpiewali Te Deum. Jedna z rodzin odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie parafii przez obraz św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował Bogu za przeżyty czas łaski, a kapłanom i wiernym za trud przygotowania i uczestniczenia w uroczystościach peregrynacyjnych. Następnie mężczyźni przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef we wszystkim pomaga Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Pawłowi Książkiewiczowi, umacnia w pełnej gorliwości służbie Kościołowi świętemu i ludowi Bożemu. Księdzu Wikariuszowi Jakubowi Turkowi niech wyprasza Boże błogosławieństwo na drodze powołania kapłańskiego. Wiernych parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie niech ma w swojej przemożnej opiece.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=182}

Kościan - parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej - 10-11.06.2016

W piątek 10 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 samochód-kaplica przywiózł peregrynujący obraz św. Józefa do parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Kościanie. Ks. prałat Czesław Bartoszewski, proboszcz parafii, będąc wśród licznie zgromadzonych przed świątynią wiernych, wraz ze współpracującymi kapłanami: ks. Mariuszem Ziemkiem, ks. Adrianem Szafrankiem i ks. rezydentem Januszem Musiałem przywitał święty wizerunek na placu przed świątynią.

Po ucałowaniu świętej ikony przez duszpasterzy delegacja szafarzy Eucharystii wniosła obraz św. Józefa do kościańskiej fary. Tam po ustawieniu go na postumencie ks. proboszcz okadził świętą, ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania obrazu. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestniczącym w peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii powitania rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ks. proboszcza wraz z ks. wikariuszem Adrianem i ks. rezydentem Januszem Musiałem. Po kazaniu wygłoszonym przez ojca kustosza obecni na Mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a po Komunii św. jedna z par odmówiła specjalną modlitwę-akt zawierzenia wszystkich małżeństw w parafii św. Józefowi. Po Mszy św. ojciec kustosz przypomniał wiernym ideę peregrynacji, którą jest modlitwa o moralną odnowę polskich rodzin, po czym rozdał zebranym obrazki ze św. Józefem z wydrukowaną na ich odwrocie modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

Od godz. 20.00 czuwanie modlitewne przy świętym wizerunku prowadziła młodzież parafii, aby je zakończyć Apelem Jasnogórskim.

Nazajutrz o godz. 10.00 zgromadziły się w świątyni osoby starsze, chore i samotne, aby uczestniczyć we Mszy św. Ojciec kustosz przewodniczył Eucharystii, wygłosił okolicznościowe słowo Boże, po którym wraz z innymi kapłanami udzielał sakramentu namaszczenia. Po Komunii św. wybrane osoby wraz z księdzem proboszczem odczytały modlitwę-akt zawierzenia osób cierpiących św. Józefowi.

Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz zaprosił wszystkich uczestniczących w Eucharystii do sali w Domu Parafialnym na bardzo miłe spotkanie przy herbacie, kawie i cieście.

Do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa przy świetym wizerunku. Ceremonie zakończenia peregrynacji w parafii farnej rozpoczęły się uroczysta Mszą św., którą odprawił ks. proboszcz. Wygłosił on słowo Boże i zawierzył całą parafię opiece św. Józefa w specjalnej modlitwie-akcie.

Po zakończeniu Eucharystii wierni odśpiewali Te Deum, ks. proboszcz okadził obraz, ojciec kustosz podziękował Bogu za łaski czasu nawiedzenia, kapłanom i wiernym za przygotowanie i udział w peregrynacji obrazu św. Józefa. Jedna z rodzin odczytała modlitwę

dziękczynną za nawiedzenie. Następnie delegacja mężczyzn przy akompaniamencie bijących dzwonów przeniosła święty wizerunek do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef zachowa w swoim przeczystym sercu Przewielebnego Księdza Prałata Czesława Bartoszewskiego, proboszcza kościańskiej fary, wypraszając mu obfitość łask Bożych, zdrowie i opiekę Matki Bożej Wniebowziętej. Za pełną trudu i poświęcenia posługę kapłańską, za niezwykłą troskę o lud Boży, który modli się w świątyniach wzniesionych staraniem Czcigodnego Księdza Prałata, niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny błogosławi przez Niepokalane Serce Maryi i przeczyste serce św. Józefa.

Niech Maryja i Jej święty Oblubieniec orędują w niebie za księżmi wikariuszami: Mariuszem Ziemkiem i Adrianem Szafrankiem oraz księżmi rezydentami: ks. kanonikiem Januszem Musiałem, ks. kanonikiem Franciszkiem Schirmerem i ks. prałatem Benonem Schirmerem, a także za całą społecznością wiernych parafii.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=181}

Kościan - parafia pw. Ducha Świętego - 9-10.06.2016

W czwartek 9 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa przybył do parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie. Ks. kanonik Czesław Małycha, proboszcz parafii, ubrany w kapę ucałował święty wizerunek przed kościołem. Podobnie przywitał obraz ks. wikariusz Artur Włodarczyk. Po odśpiewaniu inwokacji do św. Józefa szafarze Eucharystii, ubrani w alby, wprowadzili świętą ikonę do świątyni.

   

Po okadzeniu obrazu przez pasterza parafii ks. wikariusz wygłosił fragment Ewangelii, a ks. proboszcz odmówił modlitwę przywitania. Następnie ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który błogosławi wszystkim uczestniczącym w peregrynacji.

 

O godz. 18.15 rozpoczęła się Eucharystia, którą odprawiał ks. proboszcz wraz z ks. wikariuszem. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a po nim małżonkowie odnowili swoje ślubowania. Po Komunii św. wybrana para małżeńska w specjalnej modlitwie-akcie zawierzyła wszystkie rodziny w parafii św. Józefowi.

Po zakończonej Mszy św. ks. wikariusz prowadził czuwanie modlitewne przed obrazem św. Józefa z grupą dorosłych i młodzieżą.

W godzinie Apelu Jasnogórskiego ks. proboszcz wygłosił krótką naukę do zgromadzonych w świątyni wiernych, a na zakończenie pierwszego dnia nawiedzenia wspólnie odśpiewano Antyfonę Maryjną.

Następnego dnia w godzinach rannych ks. proboszcz odprawił Mszę św. z udziałem osób chorych, starszych i samotnych, a ojciec kustosz wygłosił okolicznościowe kazanie. Obecni na Eucharystii przyjęli sakrament namaszczenia, a po Komunii św. wszyscy cierpiący w parafii zostali powierzeni św. Jozefowi w specjalnej modlitwie-akcie odmówionej przez wybrane osoby.

Po zakończeniu Najświętszej Ofiary celebrans odprawił nabożeństwo czerwcowe z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Duszpasterz zaprosił wszystkich obecnych do domu parafialnego na kawę, herbatę i ciasto. Po posiłku nastąpił wspólny śpiew pieśni, któremu towarzyszyła autentyczna radość.

Do godz. 16.00 wierni mieli możliwość indywidualnej adoracji świętej ikony, po czym grupa modlitewna zaczęła odmawiać różaniec. O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. na zakończenie peregrynacji obrazu św. Józefa. Sprawował ją ks. proboszcz razem z ojcem kustoszem, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Komunii św. ks. proboszcz w specjalnej modlitwie-akcie zawierzył całą parafię św. Józefowi, Patronowi rodzin, i udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim wiernym zgromadzonym w świątyni.

Po Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania świętej ikony. Wierni odśpiewali Te Deum, wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu. Ojciec kustosz serdecznie podziękował Panu Bogu za święty czas nawiedzenia, a ks. proboszczowi i jego współpracownikowi za przyjęcie świętego wizerunku, przygotowanie i bardzo piękne prowadzenie nawiedzenia, a wiernym – za świadectwo wiary i modlitwy podczas peregrynacji świętej ikony. Mężczyźni przenieśli obraz do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef, nasz przepotężny Patron w niebie, wstawia się u Boga za Przewielebnym Księdzem Kanonikiem Czesławem Małychą, proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Kościanie, wyprasza potrzebne siły w posłudze kapłańskiej, której Czcigodny Ksiądz Kanonik oddany jest całym sercem. Niech ma w swojej opiece Księdza Wikariusza Artura Włodarczyka i wiernych powierzonych ich duchowej pieczy.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=180}

Kościan - parafia pw. św. Karola Boromeusza - 8-9.06.2016

W środę 8 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 obraz św. Józefa rozpoczął nawiedzenie w parafii pw. św. Karola Boromeusza, najmłodszej w Kościanie. nie mającą jeszcze swojego kościoła. Ks. proboszcz Paweł Pospieszny ucałował święty wizerunek przed kaplicą, ponieważ parafia nie ma jeszcze swojego kościoła. Następnie grupa mężczyzn przeniosła obraz do kaplicy.

Następnie pasterz parafii okadził świętą ikonę, wygłosił fragment Ewangelii i odmówił modlitwę przywitania. Ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD odczytał list papieża Franciszka, który udziela apostolskiego, błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Po zakończeniu ceremonii przywitania obrazu św. Józefa rozpoczęła się Eucharystia sprawowana przez ojca kustosza i ks. proboszcza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po słowie Bożym małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a jedna z par odczytała modlitwę-akt zawierzenia rodzin w parafii św. Józefowi.

Po zakończeniu Mszy św. ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji i rozdał obrazki ze św. Józefem oraz z wydrukowaną na odwrocie modlitwą za rodziny.

O godz. 20.00 młodzież parafii wraz z ks. proboszczem modliła się przed świętą ikoną do godz. 21.00. W godzinie Apelu Jasnogórskiego odśpiewano antyfonę Maryjną i zakończono pierwszy dzień nawiedzenia obrazu.

Następnego dnia od godzin rannych trwała indywidualna modlitwa wiernych. O godz. 17.00 na zakończenie peregrynacji ojciec kustosz odprawił Mszę św. Wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

Po Mszy św. nastąpiła ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz okadził obraz, wierni odśpiewali Te Deum, a wybrana rodzina odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie obrazu św. Józefa. Ojciec kustosz podziękował Panu Bogu za czas pobytu świętego wizerunku w tutejszej parafii, a ks. proboszczowi i wiernym za trud zorganizowania peregrynacji, modlitwę i świadectwo wiary. Następnie parafianie przenieśli świętą ikonę do samochodu-kaplicy.

Niech święty Józef, Przepotężny nasz Orędownik przed Bogiem, wstawia się za Księdzem Proboszczem Pawłem Pospiesznym, wspierając go w trudzie budowy nowej świątyni, a wiernym parafii pw. św. Karola Boromeusza w Kościanie wyprasza potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=179}

Gryżyna - parafia pw. św. Barbary - 7-8.06.2016

We wtorek 7 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 peregrynujący obraz św. Józefa przybył do parafii pw. św. Barbary w Gryżynie.

Ks. kanonik Marian Plewa, proboszcz parafii, wraz z grupą wiernych zgromadził się na placu przed kościołem. Po otwarciu drzwi samochodu-kaplicy ucałował święty wizerunek Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Następnie grupa mężczyzn przeniosła procesjonalnie świętą ikonę do świątyni.

Tam ks. proboszcz okadził obraz, wygłosił odpowiedni fragment Ewangelii, odmówił modlitwę przywitania, a ojciec kustosz Stanisław Plewa OCD przeczytał list papieża Franciszka, w którym udziela apostolskiego błogosławieństwa wszystkim uczestnikom peregrynacji.

Następnie rozpoczęła się Najświętsza Ofiara sprawowana przez ks. proboszcza i ojca kustosza, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Zgromadzeni na tej Mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubowania, a po Komunii św. jedna z par małżeńskich zawierzyła św. Józefowi wszystkie rodziny parafii w specjalnej modlitwie-akcie. Po zakończeniu Eucharystii ojciec kustosz przybliżył wiernym ideę peregrynacji oraz rozdał wszystkim obecnym obrazki z modlitwą do św. Józefa w intencji rodzin.

Następnego dnia o godz. 9.00 ojciec kustosz odprawił Mszę św. w intencji wszystkich osób chorych, samotnych i starszych. Wygłosił on do nich okolicznościowe kazanie, a po nim wraz z ks. proboszczem udzielili wiernym sakramentu namaszczenia. Na zakończenie Eucharystii jedna z rodzin odmówiła modlitwę-akt zawierzenia wszystkich cierpiących św. Józefowi.

Do godzin popołudniowych trwała indywidualna modlitwa parafian przed świętym wizerunkiem.

O godz. 16.30 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez ks. proboszcza na zakończenie peregrynacji świętego obrazu. Ojciec kustosz wygłosił słowo Boże, a ks. proboszcz zawierzył całą parafię św. Józefowi w specjalnej modlitwie-akcie.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się ceremonia pożegnania obrazu św. Józefa. Ks. proboszcz okadził obraz. Wierni odśpiewali Te Deum, po którym wybrana para małżeńska odmówiła modlitwę dziękczynną za nawiedzenie. Ojciec kustosz podziękował Bogu za łaskę peregrynacji obrazu w tutejszej parafii, a ks. proboszczowi i wiernym za przyjęcie świętej ikony, organizację i przeprowadzenie nawiedzenia, za świadectwo wiary i modlitwy. Delegacja mężczyzn przeniosła obraz św. Józefa do samochodu-kaplicy.

Niech św. Józef wyprasza łaskę zdrowia dla Przewielebnego Księdza Kanonika Mariana Plewy, pasterza parafii pw. św. Barbary oraz obfite błogosławieństwo Boże dla tak zacnego i pobożnego kapłana, oraz oręduje u Pana za wiernymi parafianami w Gryżynie.

{phocagal-lery view=categories|categoryid=178}

OO. Karmelici Bosi, Sanktuarium Świętego Józefa w Poznaniu, ul. Działowa 25

Kustosz peregrynacji o. Stanisław Plewa OCD